Vem ansvarar för din arbetsmiljö?

Frågan har diskuterats flitigt nu när pandemin förflyttat oss från kontoret till hemmet. Höj- och sänkbara skrivbord har ersatts med strykbrädor, laptops på köksbordet utan externa skärmar, färre sociala interaktioner och ökad ensamhet.
Så, vem ansvarar för din arbetsmiljö? Skiljer det sig om du sitter hemma eller på kontoret?      

Arbetsgivaren

Hur vi än vänder och vrider på det, är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön och att arbetstagarna kan utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade eller sjuka. Det är ledningens uppgift att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar. De kan delegera uppgiften t.ex. till cheferna, men måste då säkerställa att de som tilldelas arbetet har befogenheter och ekonomiska resurser som gör det möjligt för dem att utföra arbetet. Och ledningen har fortfarande ett ansvar i att övervaka och vid behov ingripa om arbetsmiljöarbetet inte fungerar eller har brister.

Arbetstagaren

Därmed inte sagt att arbetstagaren inte har någon uppgift. I arbetsmiljölagen står det att:

…arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Hen skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall…

Som arbetstagare har du inget formellt ansvar, men enligt arbetsmiljölagen ska du alltså delta i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.

Så även om det är arbetsgivaren som ansvarar för din arbetsmiljö är det fastslaget i arbetsmiljölagen att du som arbetstagare ska samarbeta med arbetsgivaren för att skapa en god arbetsmiljö.

Skiljer sig ansvaret vid hemarbete?

Egentligen inte. När du som arbetstagare rekommenderats att inte arbeta från ditt ordinarie kontor eller arbetsplats ser arbetsmiljöansvaret likadant ut som det gjorde innan. Däremot kan det behövas förändringar i rutinerna över hur man systematiskt arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Detta ansvar ligger ofta på chefen.

Men fortfarande ligger fokus på samarbete för en god arbetsmiljö. Om du som arbetstagare upplever att något inte fungerar som det ska måste du meddela det till din chef eller ditt skyddsombud.

Chef

Som chef måste man känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel att initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Andra viktiga representanter i arbetsmiljöarbetet

Skyddsombud
Ett skyddsombud är en fackligt förtroendevald person. Deras ansvar är att ta hänsyn till sina arbetskamraters intressen i arbetsmiljöfrågor, men de ansvarar inte för arbetsmiljön.

Skyddskommitté
För att en chef ska kunna upptäcka risker och brister i arbetsmiljön behöver hen samverka med skyddsombud och arbetstagare. En skyddskommitté består av representanter för arbetsgivare och arbetstagare. De är med och planerar och följer genomförandet av arbetsmiljöarbetet.  

Externa rådgivare
Det är inte alltid all kompetens finns tillgänglig inhouse och externa rådgivare som t.ex företagshälsovård eller arbetsmiljöingenjörer kan fylla viktiga funktioner. Ofta bidrar de i det förebyggande arbetet och de kan även hjälpa till att upptäcka brister i arbetsmiljöarbetet. Externa rådgivare ansvarar dock inte för att åtgärda brister och risker i arbetsmiljön.

arbetsmiljöverkets hemsida finns information och hjälp för hur man arbetar med arbetsmiljön på ett bra sätt.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andra läste också...

Bättre koncentration och fokus. Foto på elever som bär QuietFrames från ett reportage i lokaltidningen.

Bättre koncentration och fokus

Bättre koncentration och fokus är två saker som eleverna på F-2 skolan Robinson Valsön tycker är bra med brusreducerande glasögon. De testar just nu QuietFrames

Pojke sitter i en fåtölj och läser fokuserat med sina svarta QuietFrames. Texten handlar om Arbetsminne, koncentration och fokus.

Arbetsminne, koncentration och fokus

Arbetsminne, koncentration och fokus – hur hänger det ihop egentligen? Det talas mycket om koncentrationssvårigheter i klassrummet och om att barnens uppmärksamhetsförmåga går åt fel